gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

School of Law


: คณะนิติศาสตร์

CREATIVE COMMUNITY


@ IMAGINE LOUNGE

Events


: ไอเดียแลกล้าน

BUG

bets10


izmir escort

: หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ BANGKOK UNIVERSITY GALLERY

หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์


: Surut Osathanugrah Library

ปรัชญา

ปรัชญาของคณะนิติศาสตร์

บัณฑิตต้องมีความรู้ มีจริยธรรมในการนำความรู้ด้านกฎหมายไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข


วิสัยทัศน์ของคณะนิติศาสตร์

“เป็นสถาบันการศึกษาด้สนนิติศาสตร์ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนของสังคม มีวิสัยทัศน์ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน องค์กรวิชาชีพในระดับชาติและระดับสากล”

sikiş turk porno rus porno mature porno gay porno xvideos